Kvalitní přívěsy

702 500 842

Telefonní číslo pro objednávky

Velkoobchod, maloobchod

Nabízíme přívěsy a doplňky k přívěsům

Splátkový prodej

Dovoz až domů

Rádi Vám zboží dovezeme

Obchodní podmínky eshopu firmy ERSIM KLABO s.r.o., Skupova 569/5 Olomouc 77900, IČ: 28648994, DIČ: CZ28648994. C 36781 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Odpovědný vedoucí Erik Šimek.

I. Úvodní ustanovení

 1. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky (dále též smlouva) jsou tak pro obě strany závazné a sjednávají se v nich podmínky, za nichž bude prodávající dodávat a kupující odebírat zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchod ními podmínkami, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho z ákazníků – kupujících.
 2. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn prodávat výrobky dle své nabídky a že splňuje všechny předpoklady stanovené platnými zákony, potřebné k u vedenému druhu prodeje.
 3. Kupující prohlašuje, že vyplnil předepsaná pole v objednávkovém formuláři pravdivými údaji.

 

II. Předmět smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v objednaném sortimentu a množství, a převede na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za to kupní cenu stanovenou v čl. IV. této smlouvy.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka kupujícího je učiněna výběrem zboží na webu prodejce, emailem nebo telefonicky.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky bez udání důvodu.

 

IV. Kupní cena a platební podmínky

 1. Výše kupní ceny
  a) Při stanovení kupní ceny budou smluvní strany vycházet z cen uveřejněných na webových stránkách prodejce, a to ve znění platném ke dni uz avření kupní smlouvy. Cena nezahrnuje přepravné.
  b) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen.
 2. Platební podmínky
  a) Platba se provádí dobírkou (při dodání zboží). V případě osobního odběru se platí hotově přímo v místě odběru.


V. Možnosti odběru, přepravní podmínky a přepravné

 1. Zboží je možno vyzvednout na vybraných provozovnách nebo zaslat poštou či zásilkovou službou. Některé varianty jsou zpoplatněny. Nabídka možností a aktuální ceny jsou k výběru před dokončením objednávky.

 

VI. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží řádně a včas, v množství, obvyklé jakosti odpovídající příslušným normám a bez právních vad.
 2. Prodávající je povinen zboží řádně zajistit pro účel přepravy, a to takovým způsobem, který je obvyklý pro daný sortiment zboží v obchodním styku, aby bylo zabezpečeno uchování a ochrana zboží před jeho poškozením.
 3. Veškeré zboží bude expedováno v souladu se smluvenou dodací lhůtou. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem a bude dohodnut další postup.
 4. Kupující je povinen dodávku zboží řádně a včas převzít a převzetí zboží potvrdit v dodacím listě. V případě, že zboží řádně a včas nepřevezme, zavazuje se zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu a smluvní pokutu ve výši 400,-Kč.
 5. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

VII Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat nebo změnit objednávku objednávku pouze ve vyjímečných případech a to před odesláním objednávky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo v případě, že zveřejněná cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat atp.). V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději v termínu do 30 dnů.

 

VIII. Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Přejímka a prohlídka zboží
  a) Kupující je povinen ihned při převzetí zboží toto prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží a kvalitu.
 2. Záruka a záruční doba
  a) Prodávající ručí za jakost dodávaného zboží.
  b) Záruční doba zboží se řídí platnými zákony a vyh láškami.
  c) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 3. Zjevné vady a jejich reklamace
  a) Kupující musí zjevné vady zboží, které zjistil nebo mohl zjistit při předání zboží nebo jeho násled né kontrole, zejména chybějící množství, jakostní vady apod., okamžitě oznámit.
  b) Zboží má vady, pokud nebylo dodáno v množství, jež odpovídá objednávce, a v obvyklé kvalitě.
  c) Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovatu prodávajícího neodkladně. V případě, že zboží je třeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen opatřit zboží obalem vyhovujícím nárokům přepravy, v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 4. Nároky z odpovědnosti za vady
  a) V případě zjištění vad zboží, které zatím nebyly kupujícím řádně písemně reklamovány, ale jsou prodávajícím uznány za oprávněné, může prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. dodáním chybějícího množství.
  b) V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány a prodávajícím uznány za oprávněné, může kupující požadovat odstranění vad, a to formou:
  - dodáním chybějícího množství zboží,
  - výměnou vadného zboží za bezvadné nebo
  - odstoupením od dílčí kupní smlouvy a vrácením kupní ceny, pokud nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení reklamace.
  c) Zvolený způsob reklamačního nároku a odstranění vady nesmí způsobit prodávajícímu ani kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.
  d) V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné je kupující povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal.
 5. Vrácení zboží
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (eshop, telefon, email). Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí doručit zboží zpět prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

X. Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to rozhodcem, kterého zvolí prodávající. Rozhodčí řízení se bude konat v místě určeném rozhodcem. Řízení před rozhodcem se bude konat způsobem uvedeným v Řádu pro řízení před zvoleným rozhodcem. Smluvní strany se dohodly, že náklady rozhodčího řízení, tj. poplatek za rozhodčí řízení, paušální náklady rozhodčího řízení a vyúčtovanou zálohu na náklady rozhodčího řízení uhradí ta strana, která neměla ve sporu úspěch, a to v takovém poměru, v jakém ve sporu podlehla. Výši nákladů řízení a jejich rozdělení určí rozhodce ve svém nálezu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů předaných stranami a ústní jednání rozhodce svolá jen tehdy, bude-li to považovat za nezbytné k vydání rozhodnutí. V případě, že jmenovaný rozhodce z jakéhokoliv důvodu odmítne spor rozhodnout, bude zde dána pravomoc obecných soudů a smluvní strany nebudou v tomto pří padě spor řešit formou rozhodčího řízení.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním identifikačních a adresních údajů do objednávkového formuláře na webu prodejce kupující dává provozovateli stránek, IČ 28648994, souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i výši ceny za objednané zboží (včetně přepravného).
 4. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnou právní úpravou ČR, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Provozovna
Dukelských Hrdinů 29, 78361 Hlubočky u Olomouce
(GPS: 49°39'06.3"N 17°24'35.4"E)

Tel: +420 702 500 842 | info@privesymorava.cz
Provozní doba dle domluvy.


 

beautiful swiss made relx infinity hop muc pod thay the ludou ice 650 puff 1 8ml. rolex datejust 36mm herr m126231 0029 automatisk jubileumsarmband forum was hard at superior quality not to mention solutions.